4 fakty o faktoringu

- reklama -

Faktoring jest obecny na polskim rynku już od ponad dwóch dekad i sprawdził się jako skuteczne i wiarygodne źródło finansowania obrotowego firm. Zarówno w czasie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i trwającej od wielu lat prosperity, jak i w trudniejszych czasach obroty na rynku faktoringowym w Polsce rosną w tempie dwucyfrowym, bijąc kolejne rekordy.

Choć z tej usługi korzysta coraz więcej firm, nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą jak naprawdę działa, ile kosztuje i dlaczego warto z niej skorzystać. Siemens Financial Services przedstawia cztery najważniejsze fakty o faktoringu.

- reklama -

Faktoring staje się coraz ważniejszym narzędziem finansowania przedsiębiorstw w Polsce – w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wartość obrotów firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosła o 27,6% w porównaniu do poprzedniego roku.

Z faktoringu korzysta już 15 tys. polskich firm, które finansują w ten sposób faktury na setki mld zł. To dowody na to, że Polskie firmy coraz bardziej doceniają to narzędzie. Co warto wiedzieć o tej usłudze?

1. Faktoring ma korzystną cenę

Przedsiębiorcom zdarza się sięgnąć po kredyt obrotowy, chociaż faktoring byłby w ich sytuacji znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Dzieje się tak w wyniku błędnego przekonania, że ta usługa jest droższa. W rzeczywistości jej koszt jest porównywalny do kredytu obrotowego, a dodatkowo może przynieść spore oszczędności. Faktoring oferuje bowiem szereg dodatkowych usług i korzyści, które powodują, że finalnie jest tańszy.

Chodzi tutaj między innymi o inkaso wierzytelności, monitoring terminowości płatności, monitowanie odbiorców czy pomoc prawną w ściąganiu przeterminowanych wierzytelności. Z analiz wynika, że dodatkowo faktoring powoduje zwiększenie dyscypliny płatniczej u odbiorców.

Nie tylko ogranicza to liczbę niezapłaconych faktur, ale również minimalizuje potrzebę udzielania niektórym odbiorcom kredytów kupieckich – czyli usługi finansowej umożliwiającej spłatę zadłużenia w dłuższym terminie. Dzięki temu firma oszczędza na kosztach finansowych związanych z oferowaniem tego typu wsparcia dla klientów.

Faktoring pozwala również uzyskać lepsze warunki ubezpieczenia należności handlowych, które chronią sprzedawcę lub usługodawcę przed skutkami niewypłacalności klientów. Te atuty faktoringu zyskują na znaczeniu, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że w pierwszych trzech kwartałach tego roku liczba niewypłacalnych firm wzrosła o 7% rok do roku.

2. Z faktoringu mogą korzystać firmy każdej wielkości

Wbrew obiegowym opiniom faktoring nie jest skierowany wyłącznie do dużych firm. Może z niego skorzystać każda firma, która chce uzyskać pieniądze od kontrahenta wcześniej, niż jest to określone w terminie płatności faktury, bez względu na wielkość i branżę, w której działa Faktem jest, że poszczególne korzyści z faktoringu są wykorzystywane w różnym stopniu przez podmioty o różnej wielkości.

Małe firmy z reguły wykorzystują faktoring przede wszystkim jako instrument finansowania bieżącej działalności a czasem także zabezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności odbiorcy. Tymczasem duże przedsiębiorstwa, korzystając z aspektu finansowego przywiązują wagę także do efektów bilansowych a w szczególności poprawy wskaźników finansowych firmy. Faktoring jest korzystny i dla firmy – dostawcy i dla firmy – odbiorcy.

Dzięki posiadaniu środków finansowych dostawca może zwiększać obroty handlowe lub poprawiać swoją konkurencyjność poprzez proponowanie dłuższych terminów płatności. Tymczasem kontrahent – odbiorca zyskuje dodatkowy termin płatności i sam może swobodniej działać na rynku.

3. Korzystanie z faktoringu jest bezpieczne dla relacji firma-klient

Część przedsiębiorców obawia się, że korzystanie z usług firmy faktoringowej może zaważyć na dobrych relacjach na linii spółka-klient. Rzeczywistość przynosi wiele dowodów na to, że udział faktora ma neutralne znaczenia dla tych relacji, ponieważ faktor przejmuje tylko funkcję finansowania należności. Wszelkie inne zobowiązania pozostają w gestii dotychczasowych partnerów biznesowych.

Dodatkowo, na etapie analizy transakcji badane są wszelkie okoliczności mogące wpływać na relacje biznesowe między firmą a jej odbiorcami. Dotyczy to w szczególności ewentualnych kompensat między firmami, faktur korygujących czy rękojmi lub gwarancji. Prawidłowo ustrukturyzowana transakcja faktoringowa musi uwzględniać wszystkie tego typu okoliczności. W tym kontekście bezpieczeństwo transakcji ma to samo oblicze i dla faktora i firmy korzystającej z faktoringu i samego odbiorcy towaru. W ramach obsługi faktoringowej czasem jest prowadzona także weryfikacja wiarygodności samych odbiorców. Podnosi to bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i jest niejako wartością dodatkową oprócz samej funkcji finansowania.

Co więcej, to klient decyduje, których odbiorców proponuje do transakcji z firmą faktoringową, nie ma obowiązku przedstawiania całego portfela swoich kontrahentów handlowych. Dzięki temu można uwzględnić także czynniki wyłączające możliwość finansowania faktoringiem. Istnieje też opcja faktoringu cichego, w którym nie ma konieczności powiadamiania odbiorcy o nabywaniu wierzytelności przez spółkę faktoringową ani tym bardziej nie są wysyłane monity do odbiorców w przypadku opóźnień w zapłacie.

Efekt bezpieczeństwa daje też duża elastyczność faktoringu w dziedzinie zwiększania kwoty limitu faktoringowego. Limit ten rośnie zazwyczaj wraz ze wzrostem obrotów firmy. Oznacza to zwiększone bezpieczeństwo w dziedzinie utrzymania płynności finansowej.

4. Korzystanie z faktoringu jest wygodne

W obecnych czasach korzystanie z tej usługi wygląda inaczej niż przed laty, kiedy przesyłano do faktora „pliki” faktur w formie kserokopii. Spółki faktoringowe obecnie posiadają systemy operacyjne i aplikacje internetowe on-line pozwalające na przesłanie plików w formie elektronicznej.

Dzięki nim zbycie wierzytelności do spółek faktoringowych w większości przypadków nie wymaga dodatkowej pracy operacyjnej. Systemy te są dostępne 24h na dobę i mogą one być w dużym stopniu zintegrowane z systemami księgowymi klientów. Ponadto istnieją różne rodzaje faktoringu, które pozwalają przedsiębiorstwom wybrać najlepsze dla nich rozwiązanie.

Najpopularniejszym z nich jest faktoring pełny w którym jeżeli kontrahent nie zapłaci faktury, firma faktoringowa przejmie ryzyko jego niewypłacalności i to ona będzie zajmować się egzekucją należności. Drugim jest faktoring niepełny, w którym to faktorant (czyli przedsiębiorca) bierze na siebie ryzyko braku zapłaty za faktury i ewentualnego zwrotu pieniędzy otrzymanych na ich poczet.

Istnieją też bardziej nowatorskie rozwiązania faktoringowe. Przykładem jest in-house factoring, który od tradycyjnego faktoringu odróżnia się tym, że klient otrzymuje finansowanie, ale bez usługi zarządzania należnościami. Dzięki temu usługa jest też tańsza. W tym przypadku klient sam dokonuje rozliczeń płatności otrzymanych od kontrahentów, monitoruje status płatności i sam dba o terminowość spłat.

Invoice discounting to z kolei usługa, która w Polsce jest oferowana przez Siemens Financial Services. To rozwiązanie saldowe, w którym nie finansuje się pojedynczych faktur, ale cały portfel należności handlowych. Faktor na bieżąco wycenia portfel należności klienta i na tej podstawie stawia do jego dyspozycji określoną kwotę dostępnych środków. Nowatorski charakter rozwiązania przejawia się tym, że usługa może występować w wariancie utajnionym – bez informowania odbiorców. Informacje o saldach mogą być przekazywane do faktora drogą elektroniczną.

Dzięki temu cały proces z perspektywy klienta jest szybszy i prostszy operacyjnie Reasumując, faktoring jest w istocie rodzajem kredytu obrotowego, ale – gdy spojrzymy na tę usługę bliżej – znacznie od niego efektywniejszym i bardziej elastycznym. Wynika to z tego, że kompleksowo wspiera różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spojrzenie na faktoring takim jakim jest pozwoli w większym stopniu podjąć racjonalną decyzję o wyborze narzędzia finansowego w celu poprawy bieżącej płynności finansowej firmy.

AUTOR: KRZYSZTOF KUNIEWICZ, dyrektor Działu Faktoringu Siemens Finance Services