- reklama -

Innowacje, innowacje, innowacje! To hasło zdominowało w ostatnich wszystkie działania przedsiębiorstw w zakresie procesu ubiegania się o fundusze europejskie. Podczas XLIII Konfrontacji Poligraficznych zostały omówione nie tylko najważniejsze zasady ubiegania się unijne środki oraz szczegółowe harmonogramy uruchamiania konkursów ale również od strony praktycznej zostały przedstawione istotne aspekty decydujące o końcowym sukcesie.

Kluczowym kwestiami które zostały omówione były także możliwość współpracy badawczo-rozwojowej, nowe technologie, innowacje produktowe oraz proces ochrony własności przemysłowej w szczególności w zakresie spełnienia wymogów kryteriów punktowych.

Polski sektor poligraficzny pod względem przychodów pozostaje największym w Europie Środkowo-Wschodniej i plasuje się na siódmym miejscu w Unii Europejskiej. Do tych właśnie przedsiębiorstw skierowane były głównie XLIII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE pod tytułem FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DRUKARŃ. WARSZTATY PRAKTYCZNE, zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW.

Paweł Szarubka

Zaprezentowane zostały nie tylko aktualne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania dla sektora MŚP – ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań, ale również dyskutowano jak od strony praktycznej sprostać wysokim wymaganiom nowej perspektywy unijnej. Współorganizatorem Konfrontacji był Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o., a partnerami: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Bank Millennium S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, eM Marcin Dąbrowski oraz BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa.  

Na Konfrontacje, które odbyły się 10 października 2019 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie przybyli licznie przedstawiciele firm z branży poligraficznej i produkcji opakowań, jak również reprezentanci świata nauki, centrów badawczo-rozwojowych, organizacji branżowych i instytucji otoczenia biznesu.

Spotkanie otworzył, uczestników i gości przywitał Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia. Po nim, głos zabrał moderator obecnych Konfrontacji Paweł Szarubka, członek SAIP PW. Nakreślił on zakres Konfrontacji i przedstawił prelegentów.

Jako pierwszy wystąpił Bogdan Buczyński – Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wspierania Projektów Unijnych. Na początku przedstawił rolę Mazowieckiej Jednostki we wdrażaniu funduszy unijnych w Województwie Mazowieckim. Ponadto przedstawił dotychczasowe osiągnięcia MJWPU: „Do tej pory w ramach trzech perspektyw unijnych wnioskodawcy zrealizowali 11 tys. projektów, na które wydano ponad 17 mld zł. Były to projekty mazowieckich samorządów, przedsiębiorców, placówek naukowych, zdrowotnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej.”

Natomiast w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zostało wydanych już blisko 6 mln zł co stanowi ok. 75% przeznaczonych na ten okres środków. Środki te zainwestowane zostały zarówno w tworzenie warunków do powstawania i rozwoju firm, jak i realizację prac badawczo-rozwojowych, wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek, czy też umiędzynarodowienie działalności.

Bogdan Buczyński

Następnie Bogdan Buczyński wymienia wraz z terminami naborów, jakie działania i w jakiej kwocie alokacji są przeznaczone na finansowanie przedsiębiorstw w ramach RPO jeszcze w 2019 roku. Będą to przede wszystkim Działania: 1.2 oraz 3.3 wraz terminami naborów w 2019 roku. Niezwykle ciekawe były także wskazówki dla przedsiębiorców planujących realizację innowacyjnych projektów w zakresie definicji wynikających z podręcznika Oslo Manual 2018 oraz Podręcznika Frascati. Omówione zostały także Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego stanowiące priorytetowe kierunki rozwoju i wsparcia mazowieckich przedsiębiorstw.

Bogdan Buczyński

Następnie w wystąpieniu pod tytułem „JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI UNIJNE 2019-2020” głos zabrał Paweł Szarubka – Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Przypomniał, że Polska a w szczególności polski przemysł poligraficzny i opakowaniowy ma pełne podstawy ku temu, aby stać się za kilka lat liderem innowacyjnej Europy.

Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zaplanować ten rozwój i skorzystać z wszystkich możliwych narzędzi i środków by ten cel osiągnąć. Wiele firm planując swój rozwój i chcąc nieustannie podnosić swoją konkurencyjność zastanawia się nad formami finansowania, a także możliwościami ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Paweł Szarubka szczegółowo omówił najważniejsze zmiany w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań, strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych i zaprezentował na bazie swoich doświadczeń, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów.  Podczas wystąpienia omówił także wiele praktycznych rad w zakresie procesu kreowania innowacji, przygotowania koncepcji projektu zarówno od strony technologii, jak też uwzględniającej założenia finansowe.

Przedstawił także niezwykle istotne aspekty odpowiedniego doboru wskaźników pod kątem sprawozdawczości i kontroli unijnych projektów, oraz omówił  najważniejsze pułapki biurokratyczne czyhające na etapie przygotowania i rozliczania projektu unijnego. Na koniec wystąpienia Paweł Szarubka podał szczegółowy harmonogram naborów wniosków w czwartym kwartale 2019 oraz pierwszym kwartale 2020 zarówno w ramach programów regionalnych jak też konkursów ogólnopolskich…

Więcej na łamach czasopisma ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.