Obosieczna informacja… Rola informacji i wiedzy w przedsiębiorstwie… Informacja to dziś kluczowy czynnik przetrwania, produkcji, rozwoju i konkurencyjności. Może być ona więc najważniejszym stymulantem wzrostu przedsiębiorstwa – sukcesu, jednak jej brak lub nieumiejętne wykorzystanie może błyskawicznie wywołać niepowodzenie.

Informacja to bardzo specyficzny twór. Jedną z jej najważniejszych cech jest możliwość jej przenoszenia w czasie (zapamiętywanie) i przestrzeni (komunikowanie i przesyłanie). Istotą informacji jest przekazanie konkretnej treści, której brzmienie wywołać ma ukierunkowanie zachowań u odbiorcy. Informacja jest bezsprzecznie jednym z czynników produkcji, jednak jej znacznie w organizacji jest o wiele szersze. Powinna być ona utożsamiana z posiadającym konkretną wartość zasobem przedsiębiorstwa, którego wykorzystanie spowodować może powstanie równie konkretnych profitów.

Kapitał intelektualny

Trzema podstawowymi czynnikami produkcji są: wysiłek człowieka prowadzący do powstania dobra – praca, surowce naturalne oraz ziemia, a także kapitał odzwierciedlony niezbędnymi do produkcji maszynami, narzędziami czy budynkami. Czynniki te nie posiadają jednak większego znaczenia samodzielnie, ponieważ dopiero spięcie ich wiedzą – czwartym czynnikiem produkcji –  prowadzi do wytworzenia danego dobra. W kontekście wytwórczym informacja funkcjonująca autonomicznie lub przekuta w wiedzę posiada więc strategiczne znaczenie. To know-how pozwalające na osiągnięcie zadawalającego poziomu usług oraz niezbędne w celu zapewnienia akceptowalnej przez odbiorców jakości. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa jest więc nierozerwalnie połączony z jego potencjałem konkurencyjnym – sam produkt coraz bardziej traci bowiem na znaczeniu, plakat może wydrukować obecnie każdy, pytanie tylko: za ile, w jakiej  jednostce czasu i w jakiej jakości?

Wykorzystanie kapitału

Cechą informacji jest także to, że jej użycie nie powoduje jej zniszczenia, jednak właśnie od momentu użycia informacji zależy jej wartość. Współczesne informacje nie tylko posiadają skłonność do błyskawicznego rozprzestrzeniania się, ale w natłoku informacyjnym także bardzo szybko się starzeją. Są one do tego sklasyfikowane jako dobro publiczne, którego wykorzystanie i czerpanie zeń korzyści nie wyklucza wcale, że nie zostanie ono wykorzystane do osiągnięcia korzyści przez inny podmiot lub osobę. Starzenie się informacji i ich dostępność, a także szybkość rozprzestrzeniania się powodują, że zdolność do optymalnego w czasie wykorzystania informacji traktowana być winna jako najcenniejsza umiejętność kadry zarządzającej.

Zracjonalizowane decyzje

Skuteczne zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy możliwe jest jednak dopiero po zgromadzeniu strategicznych informacji rynkowych. Jeszcze istotniejsze wydaje się pozyskiwanie i przetwarzanie danych o samej firmie. To właśnie dlatego tak istotną rolę w życiu przedsiębiorstw odgrywają funkcjonujące w nich systemy MIS. Zbierając możliwie wiele danych przetwarzają je one w przekazywane kierownictwu informacje, które wywołując określoną reakcję powodują przyswojenie wiedzy pozwalającej na zracjonalizowane podejmowanie decyzji (operacyjnych i strategicznych) dotyczących organizacji. Zależność tę doskonale zobrazowali autorzy pozycji „System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy, a konkurencyjność przedsiębiorstwa”.

Przyjaciel czy wróg?

Informacja posiada swoją wartość także w kontekście marketingowym. To jednak nie tylko informowanie odbiorców o cenie, promocjach, jakości i dostępności produktów oraz usług. To także wypracowywana nierzadko przez wiele lat renoma rynkowa, która nabiera szczególnego znaczenia w przypadku tak konkurencyjnego rynku jakim jest branża poligraficzna. Dostępność informacji, a także jej błyskawiczne rozprzestrzenianie się działa jednak także na niekorzyść przedsiębiorców: Po pierwsze, dostarcza klientom pełnego spektrum danych o konkurujących z nim podmiotach. Po drugie, rosnąca w społeczeństwie informacyjnym umiejętność kreowania informacji sprawia, że właściwie niedopuszczane są, szczególnie na nastawionym na klienta online rynku Web-to-Print, pomyłki, opóźnienia lub jakiekolwiek inne odchylenia od normy, którą obecnie jest tylko i wyłącznie doskonałość.

Autor: Piotr Głowacki

- reklama -

Co dziś generuje Ci największy problem/koszt przy produkcji opakowań i chciałbyś to zmienić?

2. Co jest największym kosztem pozostałości poprodukcyjnych?

3. Jak najszybciej zwiększyć techniczną jakość produkcji?