- reklama -

5 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie kolejny nabór na dofinansowanie projektów w ramach działania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 25 lipca 2019 r.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach klastrów o kluczowym znaczeniu dla krajowej gospodarki mogą otrzymać nawet 8 mln zł na dofinansowanie projektów związanych z wprowadzaniem lub wzmocnieniem oferty  klastra lub jego członków na rynkach zagranicznych.

W założeniach programu główny nacisk położono na:

 • wspieranie internacjonalizacji produktów i usług zaawansowanych technologicznie,
 • aktywizację członków klastrów za granicą poprzez tworzenie sieci kontaktów i umożliwianie wymiany wiedzy z partnerami zagranicznymi,
 • zwiększenie widoczności klastrów na rynkach międzynarodowych.

Maksymalny poziom wsparcia to 80%, przy czym całkowita wartość projektu podlegającego dofinansowaniu nie może przekroczyć 10 mln zł.

O wsparcie mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych a za ich pośrednictwem członkowie Klastrów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

W ramach wydatków kwalifikowanych dla koordynatora można starać się o dofinasowanie kosztów:

 • administracyjnych i wynagrodzeń dla personelu biorącego udział w projekcie
 • usług eksperckich, w tym badań rynkowych, audytów, badań ewaluacyjnych
 • usług na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT
 • marketingu
 • zarządzania zapleczem klastra,
 • organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra można zaliczyć koszty:

 • usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych
 • udział w misjach gospodarczych
 • udział w targach w charakterze wystawcy
 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • promocję marek i produktów

Dofinansowanie można otrzymać także na udział w seminariach, kongresach i konferencjach oraz organizację pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

Krajowe Klastry Kluczowe to skupiska powiązanych podmiotów gospodarczych o jednolitej lub komplementarnej specjalizacji branżowej, które mają istotne znaczenie dla gospodarki kraju i charakteryzują się wysoką konkurencyjnością międzynarodową. Krajowe klastry kluczowe są identyfikowane m.in. w oparciu o kryteria dotyczące potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy członków klastra oraz doświadczenia i potencjału koordynatora. Status klastra krajowego uzyskiwany jest w ramach Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy współpracy z PARP.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Informacji dotyczących konkursu udziela również Infolinia PARP: 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.