Pre­mie­ry urządzeń po­li­gra­ficz­nych w trak­cie tar­gów PRINT4ALL

Mediolan, 29.05–01.06.2018 

- reklama -

Pierw­sza edy­cja tar­gów PRINT4ALL roz­pocz­nie się już 29.05.2018 we Wło­szech w me­diolańskim cen­trum wy­sta­wien­ni­czym Fie­ra Mi­la­no i po­trwa aż do 01.06.2018. Pod­czas wszystkich dni tar­go­wych będzie mo­żna przyj­rzeć się z bli­ska pre­zen­to­wa­nym urządzeniom i in­no­wa­cyj­nym tech­no­lo­giom z różnych ob­sza­rów pro­duk­cji po­li­gra­ficz­nej.

Wraz z 300 inny­mi wy­staw­ca­mi udział w tar­gach we­zmą rów­nież do­staw­cy Avar­graf, którzy za­pre­zen­tu­ją swo­je sztan­da­ro­we pro­duk­ty, a ta­kże licz­ne no­wo­ści.

  • APR So­lu­tions S.r.l. – Ha­la 18 sto­isko B32
  • Bac­ciot­ti­ni Gro­up S.r.l. – Ha­la 20 sto­isko G30 oraz F24/G29
  • IML Ma­chi­ne­ry – Ha­la 18, sto­isko A24, B23
  • Ja­mes Burn In­ter­na­tio­nal – Ha­la 20, sto­isko A02, B05
  • Tec­no­mac – Ha­la 20 sto­isko C24 D23

Wło­ska fir­ma APR So­lu­tions pro­du­cent skła­dar­ko­-skle­ja­rek oraz apli­ka­to­rów ta­śmy będzie do­stęp­na dla od­wie­dza­jących na sto­isku B32 w ha­li nu­mer 20 pre­zen­tu­jąc: skła­dar­ko – sklejar­kę Box Plus 1, która „na ży­wo” będzie skła­da­ła i skle­ja­ła pu­de­łka, ma­szy­nę ATHOS PLUS wy­po­sa­żo­ną w apli­ka­tor RAP25 apli­ku­jący ta­śmę dwu­stron­ną o sze­ro­ko­ści 9/12 mm, apli­ka­tor RAP50 na­kła­da­jący ta­śmę dwu­stron­ną 40 mm i apli­ka­tor RAP STRIP, który będzie apli­ko­wał ta­śmę zry­wa­jącą na ar­ku­szach tek­tu­ry fa­li­stej.

Oprócz tych dwóch naj­po­pu­lar­niej­szych roz­wi­ązań ze swo­jej ofer­ty wło­ski pro­du­cent za­pre­zen­tu­je po raz pierw­szy no­wo­ść w swo­jej ofer­cie półau­to­ma­tycz­ną ma­szy­nę MINI ATHOS z ręcz­nym na­kła­da­kiem o mak­symal­nym for­ma­cie we­jścio­wym 500 x 500 mm. Ma­szy­na ta ze względu na swo­je kom­pak­to­we wy­miary i ła­two­ść obsłu­gi de­dy­ko­wa­na jest w szcze­gól­no­ści dla dru­kar­ni cy­fro­wych, gdzie ela­stycz­no­ść pro­duk­cji oraz szyb­kie cza­sy na­rządu od­gry­wa­ją klu­czo­wą ro­lę.

No­wo­ścią w swo­jej ofer­cie po­chwa­li się rów­nież pro­du­cent ma­szyn bi­gu­jąco – per­fo­ru­jących Bac­ciot­ti­ni Gro­up S.r.l, który za­pra­sza na sto­isko G30 oraz F24/G29 w ha­li 20, gdzie po raz pierw­szy za­pre­zen­tu­je ma­szy­nę do cy­fro­we­go wy­ci­na­nia i bi­go­wa­nia ar­ku­szy, mo­del FLASH. Oprócz no­wo­ści pre­zen­to­wa­ne będą rów­nież in­ne ma­szy­ny te­go pro­du­cen­ta m.in. cie­szące się ogrom­ną po­pu­lar­no­ścią na ca­łym Świe­cie au­to­ma­tycz­ne bi­gów­ki z se­rii Pi­tStop, mo­de­le: DG Li­ne 8000 , FM High Spe­ed z mo­żli­wo­ścią sztan­co­wa­nia otwo­rów ka­len­da­rzo­wych i Wi­re­-O, oraz wy­po­sa­żo­na w dwie gło­wi­ce bi­gu­jąco­-per­fo­ru­jąco­-sz­tan­cu­jące D2H High Spe­ed.

Do­dat­ko­wo, ostat­nia z bi­gówek będzie po­łączo­na w li­nii z no­żo­wym agre­ga­tem fal­cu­jącym Bac­ciot­ti­ni But­ter­fly, po­zwa­la­jącym na au­to­ma­tycz­ną pro­duk­cję za­pro­szeń, kart me­nu, kar­tek oko­licz­no­ścio­wych, ulo­tek, bro­szur, fol­de­rów i wie­lu in­nych.

Pre­mie­rę pod­czas tar­gów będzie mia­ła rów­nież ma­szyna in­ne­go wło­skie­go pro­du­cen­ta ma­szyn do pro­duk­cji opa­ko­wań fir­my IML Ma­chi­ne­ry. Fir­ma za­pre­zen­tu­je na sto­isku A24 B23 w ha­li 18 ab­so­lut­ną no­wo­ść w swo­jej ofer­cie, au­to­ma­tycz­ną li­nię IML 1010 do pro­duk­cji okła­dek z au­to­ma­tycz­nym po­da­wa­niem okle­iny oraz tek­tu­ry. Po­nad to pod­czas tr­wa­nia targów dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych po­zo­sta­ły­mi roz­wi­ąza­nia­mi z ofer­ty fir­ma or­ga­ni­zu­je dni otwar­te, na które ofe­ru­je trans­port bez­po­śred­nio z ha­li tar­go­we j Fie­ra Mi­la­no do od­da­lo­ne­go o 15 mi­nut wła­sne­go sa­lo­nu wy­sta­wo­we­go.

Pre­zen­to­wa­ne tam będą: li­nia do pro­duk­cji pu­de­lek, ręcz­ne ma­szy­ny do kle­je­nia i pra­so­wa­nia, półau­to­ma­ty ta­kie jak DA 2002, 2001. Dodat­ko­wo fir­ma za­pre­zen­tu­je ma­szy­ny do za­ku­wa­nia ele­men­tów me­ta­lo­wych na se­gre­ga­to­rach i tecz­kach: OM 12 A, B 122, OM 16, bi­gów­ki CV 60 i wie­le in­nych.

Na pre­zen­ta­cję swo­je­go sztan­da­ro­we­go pro­duk­tu – la­mi­na­to­ra Sprin­ter 3 76×104 cm prze­zna­czo­ne­go do jed­no­stron­ne­go la­mi­no­wa­nia ar­ku­szy na go­rąco fo­lią po­li­pro­py­le­no­wą, za­pra­sza rów­nież fir­ma Tec­no­mac, która będzie do dys­po­zy­cji od­wie­dza­jących na sto­isku C24 D23 w ha­li 20.

Pro­duk­ty do wy­ko­ny­wa­nia per­fo­ra­cji oraz za­ci­ska­nia spi­ral wi­re­-o będzie mo­żna obej­rzeć na sto­isku fir­my Ja­mes Burn In­ter­na­tio­nal o nu­me­rze A02 B05 w ha­li 20.

Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych pre­zen­to­wa­ny­mi roz­wi­ąza­nia­mi firma Avargraf zaprasza do od­wie­dze­nia sto­isk swoich part­ne­rów. W trak­cie tar­gów, w ha­lach wy­sta­wo­wych do­stęp­ni będą przed­stawi­cie­le fir­my – umówienie spo­tkań pod nu­me­rem te­le­fo­nu 22–331–33–33.

- reklama -

A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.