Bel­gij­ska dru­kar­nia „Zwar­tOpWit” bi­gu­je, per­fo­ru­je i fal­cu­je wy­łącz­nie na bi­gów­kach wło­skie­go pro­du­cen­ta Bac­ciot­ti­ni

Bel­gij­ska dru­kar­nia Bulc­kens, le­piej zna­na ja­ko „Zwar­tOpWit” po­wsta­ła oko­ło 85 lat te­mu. Pod kie­row­nic­twem obec­ne­go wła­ści­cie­la Pa­na Ma­nu Le­meur, w ci­ągu ostat­nich 15 lat, fir­ma osi­ągnęła ol­brzy­mi roz­wój a jej ze­spół li­czy obec­nie oko­ło 100 pra­cow­ni­ków.

Aby tech­nicz­nie uspraw­nić pro­duk­cję i za­spo­ko­ić ro­snące ja­ko­ścio­we po­trze­by klien­tów , „Zwar­tOpWit” nie­ustan­nie in­we­stu­je w swój park ma­szy­no­wy. Ta no­wo­cze­sna dru­kar­nia pro­ce­sy bi­go­wa­nia, per­fo­ro­wa­nia i skła­da­nia prac wy­ko­nu­ję wy­łącz­nie na ma­szy­nach fir­my Bac­ciot­ti­ni.

Szef pro­duk­cji Ko­en Van Ou­wen­huy­sen, wy­ja­śnia: „Obec­nie na­sza fir­ma po­sia­da 5 ma­szyn Bac­ciot­ti­ni, które są uży­wa­ne pra­wie ka­żde­go dnia. Dwie naj­star­sze ma­szy­ny do bi­go­wa­nia (mo­del Pit­stop) zo­sta­ły za­ku­pio­ne po­nad 10 lat te­mu i na­dal są ca­łko­wi­cie spraw­ne, nie­za­wod­ne i bez­a­wa­ryj­ne. Do­ce­nia­jąc nie­za­wod­no­ść i ja­ko­ść bi­gówek Bac­ciot­ti­ni oraz w kon­te­kście zwi­ęk­sze­nia ilo­ści za­mówień, w ci­ągu ostat­nich kil­ku lat za­ku­pio­no 3 do­dat­ko­we ma­szy­ny, przy czym dwie z nich ze zła­my­war­ką But­ter­fly, co po­zwa­la w jed­nym prze­bie­gu wy­ko­nać pro­ces bi­go­wa­nia i zła­ma­nia ar­ku­sza.”

Co spra­wia, że te bi­go­wa­nie na ma­szy­nach Bac­ciot­ti­ni jest tak atrak­cyj­ne?

„Ma­szy­ny Bac­ciot­ti­ni są bar­dzo sta­bil­ne i dlate­go nie­za­wod­ne. W ten spo­sób mo­żna szyb­ko uzy­skać zwrot z in­we­sty­cji! I co rów­nie wa­żne: efek­ty pra­cy są ja­ko­ścio­wo zna­ko­mi­te. Na in­nych ma­szy­nach, bi­go­wa­nie często nie jest wy­star­cza­jąco głębo­kie i rów­ne. W ma­szy­nach Bac­ciot­ti­ni nie ma te­go pro­ble­mu ze względu na spo­sób bi­go­wa­nia po­przez za­sto­so­wa­nie no­ża bi­gu­jącego i kontr­bi­gu.

Ponad­to ma­szy­ny te są przy­ja­zne dla ope­ra­to­ra. Dzi­ęki do­ty­ko­we­mu ekra­no­wi i mo­żli­wo­ści in­tu­icyj­ne­go skon­fi­gu­ro­wa­nia pra­cy, wszel­kie re­gu­la­cje są bar­dzo pro­ste i ła­twe do na­ucze­nia dla ka­żde­go pra­cow­ni­ka. Zaś na­rzędzie bi­gu­jące mo­żna zmie­nić w mniej niż 1 mi­nu­tę. Wy­daj­no­ść do kil­kunastu ty­si­ęcy ar­ku­szy na go­dzi­nę jest aż nad­to wy­star­cza­jąca, a co jest nie­zwy­kle wa­żne po­trze­ba do­słow­nie kil­ku ar­ku­szy do na­rządu pra­cy, co przy ma­łych na­kła­dach jest sza­le­nie istot­ne.”

Wy­łącz­nym sprze­daw­cą ma­szyn Bac­ciot­ti­ni w Pol­sce jest fir­ma AVARGRAF:
www.avar­graf.pl/bac­ciot­ti­ni

- reklama -

ANKIETA DLA CIEBIE!

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma. Być może pojawią się do wyników również komentarze ekspertów.